LEIER SÊ – Grondonteiening en Selfbeskikking

Reeds op 28 Februarie 2018, die dag nadat die Parlement die onteiening van grond sonder vergoeding aanvaar en goedgekeur het, en ironies genoeg is hierdie besluit geneem deur die Regering op die dag, 27 Februarie (Majuba dag ) waar ons voorgeslagte  die oorwinning behaal het in die eerste Vryheidsoorlog oor die Britse magte en waarna hierdie dag in die destydse Staatskoerant afgekondig is as ‘n Dag van Verootmoediging vir die Boervolk ,  en het die AWB en ander deelnemende groepe reeds ‘n skrywe gerig aan die President van die RSA, om ons standpunt en misnoe te kenne te gee aangaande die aangeleentheid.

Die AWB het ook by monde van die Boere-Afrikaner Volksraad, waarvan die Leier die Ondervoorsitter is, ‘n gesamentlike  media verklaring  in die verband uitgereik rakende die standpunt van die Beweging oor die onteiening van enige bate sonder vergoeding.

Hierdie skrywe aan Ramaphosa sowel as die mediaverklaring is wyd deur die media gedra.

Die Leier van die AWB tesame met die Generale Staf en Uitvoerende Raad het die vinger op die pols en verskaf  rigtinggewende leiding aan die Beweging  en sy  lede.

Die bereiking van ons doelwit en die sukses wat behaal mag word is nie gesetel in die handjievol leiers nie, maar in die bree aantal lede en ondersteuners  wat hulle deelname, wil en betrokkenheid moet demonstreer deur aktief deel te neem en op te tree in tye van wanneer dit van hulle verwag word.  Die lede se optrede is die sleutel tot sukses.

Weldeurdagte besluite en berekende en kalm optrede sal die sleutel tot sukses weerspieel.

Die Boervolk se eis om Selfbeskking en Weerstand teen die  onteiening van grond  sonder vergoeding is ononderhaldelbaar.

Deurlopende  opleiding om u instaat te stel om u teverweer  en te beskerm teen die aanslag van rowerbendes  en sodoende huis en haard beskerming  te kan toepas  en lewens te beskerm en om te kan oorleef is gebiedend noodsaaklik vir ‘n ieder en elke lid van die AWB.

Tree in verbinding met u plaaslike  gebied, streek of wyk bevelvoerder om sodoende eerstehandse Inligting te bekom.

 

Steyn von Ronge

Leier AWB

14  Maart 2018

 

BRIEF

 

27 February 2017


Statement by the Boer-Afrikaner Assembly (Volksraad):
Land grab an act of war

Statement supported by

The AWB
The HNP
The Verkenners
The VVK

When one nation or state appropriates another people’s land, it inevitably results in armed conflict. Since the beginning of times, it has been an accepted right of peoples to defend the integrity of their land against such infringements like Brittain did in 1982 when Argentina had occupied the Falkland Islands.
Accordingly, history also offers many examples of third parties that intervened to defend the territorial integrity of smaller nations against states and governments who abused their superior power to bereave others. A recent example is the 1990-1991 Gulf War led by the United States against Iraq when the latter annexed Kuwait.
The Boer Afrikaner people obtained the land it possesses, by rightful means. The facts on this issue have been researched more than once in the well-documented history of land occupation and possession in South Africa, and can easily be verified.
This notwithstanding, the ANC has repeatedly stated that the land we own, was “stolen” from the black people. (In this regard a charge of hate speech was lodged on 21 January 2016 at the South African Human Rights Commission against the President of South Africa for making the said statement in public. The President was challenged to prove his statement and to say why he ignored or rejected the recorded history of land occupation. The Commission, however, manipulated the complaint into the sand, making sure that up to the present day it has come to nothing).
The ANC’s response to the challenge to prove its unfounded lie, was, inter alia, a statement on 13 February 2017 by its Deputy Minister of Public Service and Administration, Ms. Ayanda Dlodlo, that

“The ANC should use its majority in the government to push for the expropriation of land without compensation because it was ‘stolen in the first place’”.
“The burden of land ownership should never be ours. Those who today claim ownership must prove that land was actually paid for in the 17th and 18th centuries,” she said.

This conception was repeated by Historian Professor Jabulani Maphalala who said that “blacks had been dispossessed of their land since as far back as the arrival of whites in the country.”
Clearly, the stance is that when a lie is just repeated long and often enough, it becomes an accepted “fact” that needs no proof.
We declare:

  • The Boer-Afrikaner people stole nobody’s land. The land we possess was obtained by rightful and internationally accepted means and apportioned to us by God as an inheritance to be defended and preserved. We may not and shall not abandon it and allow ourselves to be degraded to possessionless peasants in South Africa.
  • Crime cannot be legitimated by passing acts through Parliament to “legalise” it. Therefore any act of Parliament that authorises the dispossession of our land or any other property without compensation, or even with compensation for means other than those essential for the creation of physical infrastructure, will be regarded as “legalising” theft of our property. We shall not acknowledge it as legitimate legislation, and in view of the abovementioned utterances of government spokespeople and the sheer political obstinacy of the government to take vigorous action to stop farm attacks (which in itself is an antagonistic neglect which would justify retaliation), we shall deem it as an act of hostility against the white population.
  • Deprivation, dispossession and occupation of our land under any such act, will be considered to be formal acts of war against the Boer-Afrikaner people, to which we shall hit back at the moment of our choice with internationally accepted means and methods to defend and restitute our property rights.


Andries Breytenbach
Chairman

_____________________________

27 Februarie 2017


Verklaring deur die Boere-Afrikanervolksraad:
Grondroof ‘n daad van oorlog

Verklaring ondersteun deur

Die AWB
Die HNP
Die Verkennersbeweging
Die VVK

 

Wanneer ‘n staat of volk ‘n ander volk se grondgebied vir homself toe-eien, lei dit noodwendig tot gewapende konflik. Sedert die vroegste tye was dit die aanvaarde reg van volkere om hul gebiedsintegriteit teen sulke vergrype te verdedig, soos Brittanje byvoorbeeld in 1982 gedoen het toe Argentinië die Falkland-eilande beset het.
Eweneens is daar baie voorbeelde in die geskiedenis van derde partye wat ingetree het om die territoriale integriteit van kleiner volke te beskerm teen state en regerings wat hul meerdere mag misbruik het om ander te beroof. ‘n Onlangse voorbeeld is die VSA-geleide Golf-oorlog van 1990-1991 teen Irak toe laasgenoemde Kuweit geannekseer het.
Die Boere-Afrikanervolk het die grondgebied wat hy besit, regmatig verkry. Die feite hieroor is al verskeie kere nagevors in die goed gedokumenteerde geskiedenis van landbesetting en grondbesit in Suid-Afrika, en kan maklik nagegaan word.
Desnieteenstaande het die ANC herhaaldelik beweer dat die grond wat ons besit, van die swartmense gesteel is . (In hierdie verband is ‘n klag van haatspraak op 21 Januarie 2016 teen die president van Suid-Afrika by die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie gelê, nadat hy dit in die openbaar gesê het. Die president is uitgedaag om sy bewering te bewys en te verklaar waarom hy die opgetekende geskiedenis van landbesetting ignoreer of verwerp. Die Kommissie het egter die klag in die sand laat verloop en seker gemaak dat daar tot op hede niks van gekom het nie).
Die ANC se reaksie op die uitdaging om sy ongegronde leuen te bewys, was onder andere ‘n verklaring op 13 Februarie 2017 deur die Adjunkminister van Staatsdiens en Administrasie, me. Ayanda Dlodlo, dat

“The ANC should use its majority in the government to push for the expropriation of land without compensation, because it was ‘stolen in the first place’”.
“The burden of land ownership should never be ours. Those who today claim ownership must prove that land was actually paid for in the 17th and 18th centuries,” het sy gesê.

Dié denkbeeld is deur historikus prof. Jabulani Maphalala herhaal toe hy gesê het dat “blacks had been dispossessed of their land since as far back as the arrival of whites in the country.”
Die benadering is blykbaar dat as ’n leuen net lank en dikwels genoeg herhaal word, word dit ‘n aanvaarde “feit” wat nie bewys hoef te word nie.
Ons verklaar:

  • Die Boere-Afrikanervolk het niemand se land gesteel nie. Die grondgebied wat ons besit, is regmatig en op internasionaal aanvaarde maniere bekom en deur God as erfdeel aan ons toebedeel om te verdedig en te bewaar. Ons mag en sal dit nie prysgee en toelaat dat ons tot besitlose bywoners in Suid-Afrika gedegradeer word nie.
  • Misdaad kan nie gelegitimeer word deur wette in die parlement te aanvaar om dit te “wettig” nie. Daarom sal enige wet van die Parlement wat onteiening van ons land of enige ander eiendom sonder kompensasie, of selfs met kompensasie vir doeleindes anders as dit wat noodsaaklik is vir die skepping van fisiese infrastruktuur, geag word “wettiging” van diefstal van ons eiendom te wees. Ons sal dit nie as legitieme wetgewing erken nie, en in die lig van die voorgenoemde uitsprake van regeringswoordvoerders en die politieke onwil van die regering om sterk op te tree ten einde plaasaanvalle hok te slaan (wat op sigself ‘n vyandige versuim is wat vergelding sou regverdig) , sal ons dit as ‘n daad van vyandigheid teen die blanke bevolking ag.
  • Ontneming, onteiening en besetting van ons land kragtens sodanige wet sal beskou word as formele dade van oorlog teen die Boere-Afrikanervolk, waarop ons op ‘n tydstip van ons keuse sal terugslaan met internasionaal aanvaarde middele en metodes ten einde ons eiendomsreg te verdedig en te herstel.


Andries Breytenbach
Voorsitter

 

 

28 Februarie 2018

Aan: Die President van Suid-Afrika (Mnr. Cyril Ramaphosa)

       President@presidency.gov.za

Geagte mnr. Ramaphosa,

Ek vestig graag u aandag op die Boere-Afrikanervolk se standpunt oor diefstal van private eiendom, insluitend grond, deur die staat. Dit is op 27 Februarie 2017 bekend gemaak in ’n verklaring van die Boere-Afrikanervolksraad en word vir u gerief hierby aangeheg. Ons standpunt oor die saak is onveranderd.

Daar is ook op 21 Januarie 2016 ’n klag teen die toenmalige president, Jacob Zuma by die SA Menseregtekommissie gelê oor sy ongegronde haatskeppende bewering dat die blankes hulle grond van die swartes “gesteel” het. In die klag is Zuma gedaag om te sê waarom hy die gedokumenteerde geskiedenis van grondbesetting in SA verwerp. Daardie selfde vraag word nou aan u gestel.

Die geskiedenis van grondbesetting in SA is goed gedokumenteer. Die bloedige oorloë wat gevolg het op imperialistiese magte se pogings om ander volke van hul grond te beroof — elders in die wêreld sowel as hier in Suid-Afrika — is ook goed gedokumenteer.

In die Eyewitness reisigershandleiding oor Rusland verskyn die volgende oor die Stalin-era:

“The collectivisation of agriculture under the first Five-Year Plan (1928-33) forced peasants to surrender all livestock, machinery and land to collective farms. Up to 10 million peasants are thought to have died during the famine of 1931-2, or in the slave-labour camps of the Gulag, building such “hero projects” as the White Sea Canal.” (p. 44).

Meer onlangs het die gebeure in Zimbabwe die katastrofiese gevolge van die owerheid se grondroof getoon.

Wil u werklik so dwaas wees om die lesse van die geskiedenis te ignoreer en ’n vuur aan te steek wat u nie sal kan blus nie? Daar is ’n gesegde dat diegene wat dit doen, gevonnis word om dit oor te leef.

Diefstal kan nie gewettig word nie. Om wetgewing daarvoor deur die parlement te stoomroller is immoreel. Die mosie daaroor wat nou deur die parlement aanvaar is en die wetgewing wat daarop moet volg, sal wit en swart in ongekende stryd en vyandigheid teen mekaar dompel want grond het méér as net ekonomiese betekenis. Dit sal hierdie land sosiaal en ekonomies vernietig en sal uitkring buite die grense van Suid-Afrika. Ons volk was in die verlede meer as een keer genoodsaak om ons teen oormagte te verdedig. As ons daartoe gedwing word, sal ons dit weer doen.

Waarom wil u die Grondwet verander om die beginsel van private besit te skrap, terwyl u die beginsel van selfbeskikking in ’n eie land vir volke wat dit begeer, ignoreer?

Oor laasgenoemde onderwerp het hierdie Volksraad op 28 Augustus 2014 met ’n regeringsafvaardiging wat onder u leiding gestaan het, gesprek gevoer. U het onderneem dat die gesprekvoering voortgesit sou word, dog dit is eensydig deur die regering beëindig, klaarblyklik in opdrag van die destydse president, onder wie se gesag u toe gestaan het. Nou swaai u die septer. Is  u bereid is om daardie gesprek te hervat met die oog op ’n positiewe uitkoms?

Ons, die Boere-Afrikanervolk en julle, die negroïede volke van Afrika, verskil hemelsbreed van mekaar. Die verskille  is vasgelê in God se ewige skeppingsorde. Geen menslike wette en dwang kan dit uitwis nie. Ons wil nie ons identiteit prysgee (transformeer) om soos julle te wees nie.

As buurvolke kan ons naas mekaar in vrede en tot almal se heil en welvaart bestaan, elk volgens sy eie aard en onder sy eie wette. As ’n deurmekaarspul in dieselfde land sal daar voortdurend onderlinge wedywering, ongelykheid en vyandigheid wees. Die aanhoudende hofsake om die verskille te besleg, laat telkens een van die partye met ’n gevoel van veronregting. Dit laat die animositeit net toeneem. Ná 24 jaar van hierdie bedeling is daar groter rasbewustheid en rassehaat as ooit in SA se geskiedenis.

U staan voor die keuse om volgens die goddelose Kommunisme se Freedom Charter te regeer met die rampspoedige gevolge wat dit inhou, of om die ewige beginsels wat in God se Woord neergelê is te gehoorsaam en hierdie land tot heil en voorspoed van al sy inwoners te bestuur.

Die uwe,

A.E. Breytenbach
Voorsitter