MEDIAVERKLARING

VUURWAPENBEHEERWET

25 MEI 2021

Die Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) het met intense teleurstelling en skok  kennis geneem van die voorneme, van die SAPD, om die Wet op die Beheer van Wettige Vuurwapens, Wet 60 van 2000, eensydig te wil wysig, soos onlangs in die Staatskoerant afgekondig.

Deur huis en haard beskerming toe te pas is die reg van elke mens en burger van hierdie land, en kan nie deur die Regering van die dag beperk en  aanbande gelê word nie.  Die voorgestelde wysigings aan die Wapenwet is nie net verregaande nie, maar ook teenstrydig met die Suid-Afrikaanse Grondwet.  Die Grondwet van Suid-Afrika bepaal in die Handves van Menseregte dat elke burger die reg tot ‘n veilige omgewing het en word dus also gewaarborg deur die Grondwet.  Die plig rus dus op die Owerheid om sy burgers te beskerm en om toe te sien dat die burgers van die land in veiligheid woon en werksaam is.  Omrede die Regering klaaglik gefaal het om Suid-Afrikaners se veiligheid te waarborg, beskik elke burger oor die reg om hom/haar self te beskerm.  Hierdie is immers ‘n Internasionale reg wat wêreldwyd erken word.

As gevolg van die onvermoë van die SAPD, of by wyse van die gebrek aan toewyding van die lede van die SAPD om misdaad te bekamp, vier misdaad, rampokkery en vele ander misdrywe hoogty in die land.  Om dus jouself te wil beskerm met ‘n wettige vuurwapen waaroor jy beskik ter selfverdediging teen hierdie misdadigers word nou deur die Minister van Polisie as ongewens geag.

Onlangse statistiek, om maar net enkele te vermeld, van die SAPD bevestig die volgende in SA :  (gevalle per dag)

Moord                              58

Poging tot moord         65

Roof                                  503

Huisbrake                       742

Diefstal                            1191

Totale kriminêle oortredings per dag = 6403  (25 jaar gemiddeld)

Die nuutste misdaadstatistiek toon ‘n styging in aanvalle en moord.  Sommige SAPD lede is deel van die korrupsie wat die diens verswak.  Bheki Cele, die Minister van Polisie, wil die burgery ontwapen deur drakoniese wetgewing,  maar hy omring homself met talle swaargewapende lyfwagte, wat deur die belastingbetalers  betaal word,  waar hy ookal beweeg, soos in die media berig.  Die BBP beskerming van ampsdraers van die Owerheid, se begroting word met miljarde rande verhoog.  Watter bedreiging staar hierdie persone  in die gesig wat nie van toepassing is op die gewone landsburger nie.

Om te verwag dat boere en bejaarde persone wat verafgeleë en afgesonder is,  hulleself nie mag beskerm nie,  is ondenkbaar en absurd.

Die probleem in die land is nie die wettige vuurwapens nie maar wel die onwettige wapens wat deur bendes en kriminêle besit word met die hulp van die polisie.

Dat bykans 25% van alle moorde toegeskryf kan word aan gewapende roof, verkragtings, vigilantisme, bende voorvalle en of weerwraak tussen die krimineel en die slagoffer.  Hierdie misdade  word almal met ongelisensieerde vuurwapens gepleeg.

As die Owerheid stabiliteit en vrede in die land wil handhaaf spreek die probleem van onwettige vuurwapens aan. Laat vaar die aanslag op die persoon wat oor ‘n wettige wapen beskik om te jag, sportskiet te be-oefen of om hom/haarself te beskerm teen die kriminêle elemente  en om sy/haar wapen te mag gebruik vir dit waarvoor dit bestem en gelisensieer is.

Die AWB daag die Minister van Polisie uit om die statistiek bekend te maak van hoeveel onwettige vuurwapens betrokke is by misdaad teenoor hoeveel wettige eienaars met wettig gelisensieerde wapens by hoeveel en watter tipe misdaad betrokke is of was.

Die vraag kan geopper word met die ANC wat die huidige Gronwet van die land wil verander om ondermeer eiendom te onteien sonder vergoeding, wat is die sogenaamde dringendheid nou om die vuurwapenwet te wil wysig ?  Hou dit vir hulle enige gevaar in ?.

Die lede van die AWB, as westgehoorsame landburgers,  gaan hulle nie laat intimideer deur die boelie taktiek wat die Regering toepas om van wettig gelisensieerde vuurwapens ontslae te raak nie.  Die AWB sal hierdie boelie taktiek met hand en tand beveg met alle hulpmiddels tot hulle beskikking.

Die eensydige ontneming van ‘n wettige vuurwapenlisensie, wat voorheen deur die ANC Regering toegeken is aan ‘n vuurwapen eienaar is ononderhandelbaar en sal nie geduld word nie.

Die geskiedenis van die wêreld bewys onteenseglik dat waar daar in die verlede landsburgers die reg ontneem is om oor vuurwapens te beskik die uitkoms was die van VOLKSMOORD en ANARGIE. Hierdie toedrag van sake is vir die AWB en sy ondersteuners onaanvaarbaar !

Vir die eerste keer in die geskiedenis word dit nou duidelik dat met die onderskeie groepe wat ons in die land aantref, en wat almal oor gemeenskaplike eiendom/saak beskik, daar nou die  kwelpunte na die oppervlak kristaliseer.  Hulle probleem is ons probleem en ons probleem is hulle probleem !

Die AWB sal uitreik na alle verteenwoordigende organisasies en persone, wat oor wettige vuurwapenlisensies beskik en wat dieselfde uitkoms nastreef as hulleself, om oor hierdie kwessies te vergader en te beraadslaag.

Uitgereik deur:              AWB

Datum :                            25 Mei 2021

Navrae :                           Steyn von Rönge

Leier van die AWB

                                           Sel no 082 574 5365

AWB MEDIA VERKLARING – WAPENONTEIENING

Die voorgenome implementering van Wetgewing, en ander pogings wat aangewend word, om persone wat beskik oor lisensies om ‘n wapen te mag besit en te gebruik, van hulle wapens te ontneem op slinkse en slu wyses word deur die AFRIKANER WEERSTANDSBEWEGING (AWB)  ten sterkste veroordeel en geminag.

Ons woon in ‘n land waar daar  meer as 20,000 moorde per jaar gepleeg word.  Misdaad in die Republiek van Suid-Afrika is totaal en al buite beheer en kan die Suid-Afrikaanse Polisie Diens dit nie beheer en onder bedwang kry nie.  Plaasmoorde is aan die orde van die dag en van die wreedste denkbare metodes word gebruik om Landbouers en hulle naasbestaandes op die wreedaardigste moontlike wyses te moor, te verkrag en te skend sedert 1994.  Polarisasie van blankes word aangevuur en aangehits deur senior politici van die land sowel as van die Opposisie politieke partye in die Parlement.  Die blankes in die land word uitgekryt en beskryf as “KOLONIALISTE” as sogenaamde “IMMIGRANTE” as “SETTLERS” en as die “ROWERS” en “DIEWE” van landbougrond.  Die grootste verlies van vuurwapens tesame met ammunisie vind plaas by die veiligheidsmagte van Suid-Afrika en wel by die SAPD en die SANW.  Daar is ook vele bewyse wat bestaan dat lede van die Veiligheidsmagte betrokke is by misdaad, soos plaasaanvalle, transito rooftogte van geld en vele meer.  Wapens van die Veiligheidsmagte asook vuurwapens wat reeds ingehandig is vir vernietiging, deur wettige eienaars, word deur die misdadigers gebruik as onwettige en ongelisensieerde vuurwapens om hierdie aksies uit te voer.

Met die voormelde inagenome is daar nou pogings  en dreigemente om die eienaars van wettige vuurwapens hulle reg op die besit en gebruik van hulle wapens te ontsê en te ontneem, en selfs in gevangenisse te laat opsluit.

Met die huidige stand van sake in die land is daar nie ‘n manier hoe wettige vuurwapen eienaars van die AWB hulle wapens kan of sal terug handig aan die SAPD nie.   Daar word voortdurend ‘n beroep op AWB lede gedoen om binne die wet te handel en te wandel.

As die ANC, wat tans die Regering van die dag is, wette wil implementeer wat teen die verloop van die huidige Grondwet van die land is, sal die AWB dit nie erken nie.  Die huidige Grondwet van die land bepaal uitdruklik dat elke wettige burger en  inwoner van die land oor die reg beskik om sy lewe te mag BESKERM. In die Handves van Menseregte, Hoofstuk 2 van die Grondwet, wet 108 van 1996, wat geïnkoporeer is in die Grondwet van die RSA, word dit duidelik en breedvoerig omskryf dat elke landsburger die reg het op menswaardigheid en  dit dus  kan beskerm. Verder dat daar nie teenoor ‘n persoon wat ‘n burger van hierdie land is gediskrimineer mag word nie.

Mnr Malema van die EFF maak uitsprake dat: “ ….die slagting van blankes nie nou gaan plaasvind nie ….”  Uitsprake deur senior ministers van die Regering en selfs voormalige Presidente van die land huldig dieselfde strekking.  Hierdie tipe van  uitsprake bring ‘n gevoel van onrustigheid, bedreiging en intemedering by sommige landsburgers tuis.

Om hierdie rede ag die AWB se Uitvoerende Raad dit dwaas en onbedag om enigsins van ‘n wettig gelisensieerde wapen ontslae te wil raak.

Die oorgrote meerderheid van misdaad in Suid-Afrika word met onwettige wapens deur misdadigers gepleeg.

Die Owerheid word gemaan om versigtig te wees met uitsprake en die moontlike implementering van wetgewing om van wettig gelisensieerde wapens van burgers van die land onregmatig te wil terugneem omrede die Grondwet van die RSA  en die Internasionale Reg dit voorstaan dat elke burger van die land die reg het om sy eiendom en sy lewe te mag beskerm.

Daar bestaan vele bewyse dat hulle wat ons beskuldig en beswadder aandadig is aan die Volksmoorde in ander lande.

Dit word wyd en algemeen in die media verkondig dat : “Africa’s most endangerd species – the white farmer “ tans onder beleg is.  Hierdie gaan aanleiding gee tot ‘n tekort aan voedselsekerheid wat verder gaan lei tot hongersnood en ‘n drastiese toename in misdaad,  weens mense se strewe na oorlewing.

Die AWB sê prontuit ons kan nie ons wapens inhandig nie.  Maar as gevolg van die bogenoemde stellings sê ons nou ons SAL NIE en GAAN NIE ons wapens aan misdadigers  oorhandig nie.

Die AWB wil met niemand in konflik tree nie.  Die AWB wil met niemand in ‘n geveg betrokke raak nie.  Die AWB wil net dat sy lede en ondersteuners oor  die reg beskik  om hulleself te beskerm,  hulle lewens en hulle eiendom en die van hulle naasbestaandes.  Maar as daardie reg van ons weggeneem wil word, of gaan word, dan sal die AWB sê : Ons sal nie ons wapens inhandig nie.  Wie gaan ons beskerm ?  Die SAPD is nie bevoeg om die burgers van die land in veilige omstandighede te laat voortleef nie  en daarmee saam kan en wil hulle nie toesien tot vreedsame naasbestaan van die burgers van die RSA nie.  Die SAPD is hoogs omstrede weens hulle betrokkenheid  by plaasaanvalle en misdaad van self kontant transito rooftogte.

Die AWB is genoodsaak om in die bres te tree vir die nageslag, of daar sal nie een wees nie.

Die AWB wil  dit weereens beklemtoon dat Internasionale Wette en die Internasionale Reg, sowel as die Grondwet van die RSA maak uitdruklik daarvoor voorsiening dat ‘n persoon homself en sy eiendom  kan en mag beskerm, tydens geweld, tydens volksmoord en tydens enige misdaad van welke aard ookal.

Die AWB en sy ondersteuners  staan op die kantlyn en is nie betrokke of ‘n party tot die konflik nie.  Maar indien daar ‘n aanslag op ons mag wees  wil ons  onsself daar kan verdedig en beskerm  met wettig gelisensieerde vuurwapens.  In hierdie verband streef die AWB en sy ondersteuners  daarna  om wetsgehoorsame burgers te wil wees.  Om nie soos die misdadigers  en ongehoorsame persone met onwettige en ongelisensieerde vuurwapens op te tree nie.

Waar het die AWB se lede, wat hoogs gedissiplineerd is,  die afgelope 10 tot 15 jaar enige moord gepleeg ?  Of was hulle betrokke by transito rowe, misdaad of korrupsie ?  Die AWB lede weerhou hulle van aanranding op onskuldige persone.  Misdaad, korrupsie, aanranding, verkragting, handeldryf in mensehandel, transito rowe en ander misdaad is nie in die styl van die AWB nie.

Met die onfeilbare skoon rekord van hierdie Beweging waaroor dit beskik  en sy strewe om slegs sy lede paraat te kry deur die beskerming van huis en haard toe te pas  en nou  sy lede wederegtelik te wil ontneem van sy konstitusionele reg om ‘n vuurwapen te mag besit om sodoende  sy lewe en eiendom te mag beskerm, dit in stryd is met die Internasionale Reg.

Om die WETSGEHOORSAME burgers van hierdie land onregmatig te ontwapen – Daar is nie ‘n manier nie !!!  Ons sal dit teenstaan en met alles tot ons vermoë bestry en beveg.

Generale Staf en Uitvoerende Raad

AWB

25/05/2021