6 Mei 2024 RIGTING VIR VANDAG: NEHEMIA 3-4

ONS HET TOT ONS GOD GEBID. ONS HET DIE STAD DAG EN NAG BEWAAK OM ONSELF TEEN HULLE TE BESKERM. NEHEMIA 4:9

LIG UIT DIE WOORD

Nehemia se biografie dra uitstaande getuienis oor die krag van gebed. Sy gebede kan gevind word in Nehemia. Maar Nehemia het nie net gebid nie; hy het gesorg dat die mense se harte in die werk was om die muur te herstel. Wanneer jy oor jou probleme gebid het, moet jy nie daarop staatmaak dat engele die bouwerk vir jou gaan doen nie. Jy moet die gereedskap opneem en die werk voltooi wat God aan jou opgedra het. Jou hart moet in die werk wees, en jy moenie ophou bid en werk totdat die taak afgehandel is nie.

NEHEMÍA 3

Herbouing van die mure en poorte van Jerusalem.

1EN Éljasib, die hoëpriester, het hom klaargemaak met sy broers, die priesters, en hulle het die Skaapspoort gebou; hulle het dit geheilig en sy deure ingesit; verder tot by die toring Hamméa wat hulle geheilig het, tot by die toring Hanáneël.

2En naas hom het die manne van Jérigo gebou; en daarnaas het Sakkur, die seun van Imri, gebou.

3En die Vispoort het die seuns van Sénaä gebou; hulle het dit met balke uitgelê en sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit.

4En naas hulle het Méremot, die seun van Uría, die seun van Hakkos, herstel; en naas hulle het Mesúllam, die seun van Berégja, die seun van Mesesábeël, herstel; en naas hulle het Sadok, die seun van Báäna, herstel.

5En naas hulle het die Tekoïete herstel; maar hulle vername manne het hulle nek nie gebuig onder die diens van hulle Here nie.

6En die Ou Poort het Jójada, die seun van Paséag, en Mesúllam, die seun van Besódja, herstel; hulle het dit met balke uitgelê en sy deure en sy sluitbalke en sy grendels ingesit.

7En naas hulle het Melátja, die Gibeoniet, en Jadon, die Meronotiet, die manne van Gíbeon en Mispa, herstel by die setel van die goewerneur van die gebied wes van die Eufraat.

8Naas hom het Ússiël, die seun van Harhája, van die goudsmede, herstel; en naas hom het Hanánja, ‘n lid van die salfmengers, herstel; en hulle het Jerusalem onaangeroerd gelaat tot by die breë muur.

9En naas hulle het Refája, die seun van Hur, owerste van die halwe distrik Jerusalem, herstel.

10En naas hulle het Jedája, die seun van Harúmaf, herstel — teenoor sy huis; en naas hom het Hattus, die seun van Hasábneja, herstel.

11’n Tweede stuk het Malkía, die seun van Harim, en Hassub, die seun van Pahat-Moab, herstel, ook die Bakoondtoring.

12En naas hom het Sallum, die seun van Hallóhes, owerste van die halwe distrik Jerusalem, herstel, hy met sy dogters.

13Die Dalpoort het Hanun en die inwoners van Sanóag herstel; hulle het dit opgebou en sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit, ook duisend el aan die muur tot by die Aspoort.

14En die Aspoort het Malkía, die seun van Regab, owerste van die distrik Bet-Hakkerém, herstel; hy het dit opgebou en sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit.

15En die Fonteinpoort het Sallum, die seun van Kol-Hosé, owerste van die distrik Mispa, herstel; hy het dit opgebou en dit oordek, en hy het sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit, ook die muur van die dam van die waterleiding by die koning se tuin, en tot by die trappe wat van die Dawidstad afloop.

16Ná hom het Nehemía, die seun van Asbuk, owerste van die halwe distrik Bet-Sur, tot teenoor die Dawidsgrafte herstel en tot by die kunstig aangelegde dam en tot by die huis van die helde.

17Ná hom het die Leviete — Rehum, die seun van Bani, herstel; naas hom het Hasábja, die owerste van die halwe distrik Kehíla, vir sy distrik herstel.

18Ná hom het hulle broers, Bágwai, die seun van Hénadad, die owerste van die ander halwe distrik Kehíla, herstel.

19En naas hom het Eser, die seun van Jésua, die owerste van Mispa, ‘n tweede stuk herstel teenoor die opgang na die wapenhuis, die Winkelhaak.

20Ná hom het Barug, die seun van Sábbai, ‘n tweede stuk ywerig herstel; van die Winkelhaak af tot by die huisdeur van die hoëpriester Éljasib.

21Ná hom het Méremot, die seun van Uría, die seun van Hakkos, ‘n tweede stuk herstel, van die huisdeur van Éljasib af tot by die end van Éljasib se huis.

22En ná hom het die priesters, die manne van die Jordaanstreek, herstel.

23Ná hom het Benjamin en Hassub teenoor hulle huis herstel; ná hom het Asárja, die seun van Maäséja, die seun van Anánja, langs sy huis herstel.

24Ná hom het Bínnuï, die seun van Hénadad, ‘n tweede stuk herstel; van die huis van Asárja af tot by die Winkelhaak en tot by die Hoek.

25Palal, die seun van Úsai, teenoor die Winkelhaak en die boonste toring wat uit die huis van die koning uitsteek, by die voorhof van bewaking; ná hom Pedája, die seun van Parhos.

26En die tempelbediendes het gewoon op die Heuwel tot teenoor die Waterpoort, teen die ooste, en die toring wat uitsteek.

27Ná hom het die Tekoïete ‘n tweede stuk herstel, van teenoor die groot toring af wat uitsteek, tot by die Heuwel-muur.

28Bokant die Perdepoort het die priesters herstel, elkeen teenoor sy huis.

29Daarnaas het Sadok, die seun van Immer, teenoor sy huis herstel; en ná hom het Semája, die seun van Segánja, die bewaker van die Oospoort, herstel.

30Ná hom het Hanánja, die seun van Selémja, en Hanun, die sesde seun van Salaf, ‘n tweede stuk herstel; daarnaas het Mesúllam, die seun van Berégja, teenoor sy kamer herstel.

31Ná hom het Malkía, lid van die goudsmede, herstel tot by die huis van die tempelbediendes en die koopmans, teenoor die Wagpoort en tot by die bo-kamer op die Hoek.

32En tussen die bo-kamer op die Hoek en die Skaapspoort het die goudsmede en die koopmans herstel.