16 Julie 2016 - Media verklaring

8 FEBRUARIE 2014

TOESPRAAK GELEWER BY EUGENE NEY TERRE'BLANCHE SE GRAF OP DIE

AWB - HERDENKING TE VENTERSDORP – 8 FEBRUARIE 2014

 

GEAGTE ERE GASTE , MNR PIET RUDOLPH, LEDE VAN DIE GENERALE STAF VAN DIE AWB , OFFISIERE, VOLKSGENOTE EN VRIENDE :

ONS IS VANDAG HIER BYEEN OM DIE GEBOORTE DAG VAN MNR EUGENE NEY TERRE’BLANCHE, WAT GEBORE IS OP 31 JANUARIE 1944, TE HERDENK. SOOS U ALMAL HIER TEENWOORDIG BEWUS IS VAN DIE FEIT, WAS MNR TERRE’ BLANCHE ONS EN DIE AWB SE VOORMALIGE LEIER, MAAR IS HY 4 JAAR GELEDE OP ‘N TRAGIESE EN HARTSEER WYSE VAN ONS WEGGENEEM.

ONS GEDENK VANDAG SY LEWE EN DIE STREWE WAT HY NOUGESET NAGEVOLG HET OM DIE BOERVOLK WEER ‘N SOEWEREINE ONAFHANKLIKE VOLK TE MAAK IN SY EIE VADERLAND EN WAAR HY HOMSELF AS VOLK KAN REGEER DEUR SY EIE VOLKSGENOTE, IN SY EIE MOEDERTAAL, MET ‘N EIE ETOS , ‘N EIE KULTUUR EN ’N EIE WAARDESISTEEM GEBASEER OP CHRISTELIKE NORME EN WAARDES.

IN ELKE VOLK SE GESKIEDENIS IS DAAR ‘N SKOONHEID EN EERBAARHEID WAT DIE NAGESLAG KAN INSPIREER EN WAT NIE VERGEET OF VERSWYG MAG WORD NIE. SO ‘N IKOON VIND ONS IN ‘N PERSOON SOOS MNR EUGENE TERRE’BLANCHE WAT MET SY VÊRSIENDHEID MEER AS VEERTIG JAAR GELEDE REEDS DIE AFRIKANER WEERSTANDS BEWEGING TOT STAND GEBRING HET. TOE IS AL VOORSIEN AAN DIE OORGAWE AAN KOMMUNISME EN DIE VERVAL VAN DIE LAND SOOS ONS DIT VANDAG BELEEF EN ERVAAR.

MAAR MY GEAGTE VRIENDE, DIE STRYD VAN GISTER IS SPESIAAL IN ELKE VOLK SE GESKIEDENIS – DIT IS WAAROP DIE TOEKOMS VAN ‘N VOLK GEBOU IS. DIE WAARDES EN WAARHEDE MOET GESKIED BINNE DIE RAAMWERK VAN DIE VOLKSWIL. NIE OP DIE PILARE VAN MAMMON OF EIE EER SOEKERS NIE. IN DIE GELEDERE VAN DIE BOERVOLK IS DAAR NIE PLEK VIR SULKE PERSONE NIE . DIE VOLKSWIL MOET GEOPENBAAR WORD : WIL U ‘N VOLK WEES ? , OF IS U TEVREDE MET DIE MENGELMOES VAN ‘N REËNBOOGNASIE ?

VRA JOUSELF DIE VRAAG AF WAAR KOM JY VANDAAN ? ONDERSOEK JOUSELF EN KYK WAAR PAS JY IN. WIE IS JY ? BESLUIT SELF OOR JOU IDENTITEIT, MAAR MAAK JOU Oë OOP , KYK EN WORD WYS. AS JY NIE TUIS VOEL IN DIE GELEDERE VAN DIE AWB OF ENIGE ANDER ORGANISASIE WAT HULLE MET DIE AWB VEREENSELWIG NIE, HOU VERBY EN SOEK JOU EIE HEIL. DIE LEWE BESTAAN IMMERS UIT KEUSES . BESLUIT VIR JOUSELF.

DIE TOEKOMS BEGIN BY DIE GESKIEDENIS. GAAN LEES MAAR NET WEER DIE BOEKE ONDER ANDERE DIE VAN C LOUIS LEIPOLDT , “ DIE GROOT TREK “ OF DIE VAN VE d’ASSONVILLE , “BLOEDRIVIER “ EN VERGEWIS U WEER VAN DIE STRYD , OFFERS EN OPOFFERINGS WAT GEMAAK IS DEUR DIE VOORTREKKERS, DIE VOORSATE VAN DIE BOERVOLK , IN DIE NAAM VAN VRYHEID EN WAARVOOR DIE DURE PRYS MET BLOED, TRANE EN SWEET BETAAL IS SODAT U VANDAG HIER KAN WEES. HIERDIE SMARTE WAS DIE LOUTERING VAN DIE BOERVOLK SE GELOOFSOORTUIGINGS.

ONWILLEKEURIG DINK EK VIR ‘N OOMBLIK TERUG AAN 16 DESEMBER VERLEDE JAAR WAAR EK EN ANDERE VAN U HIER TEENWOORDIG, DIE VERRIGTINGE BY BLOEDRIVIER BYGEWOON HET MET DIE HERDENKING VAN DIE GELOFTE 175 JAAR GELEDE. JA TOT ONS VERBASING VIND ONS DAT DIE SELFERKENDE ATEïS EN TERRORIS MANDELA SE AANDENKINGS OP HIERDIE HEILIGE GROND VERKOOP WORD. DIT GLO TERWILLE VAN TOERISME EN ONDER DIE VAANDEL VAN DIE ERFENISSTIGTING. DAN VERWAG U SEËN EN VERLOSSING VAN ONS HEMELSE VADER, TERWYL DAAR NA MY BESKEIE MENING ‘N BESPOTTING VAN HIERDIE HEILIGE TERREIN GEMAAK WORD.

DIE VRYHEIDSTREWE EN IDEALE , WEG VAN DIE HEERSKAPPY VAN VREEMDE VOLKE EN ONDERDRUKKERS WAS DIE MOTIVERING EN DRYFVEER VIR DIE VOORTREKKERS SE OPTREDE EN IS DIT UIT DIE AARD VAN DIE SAAK OOK DIE AWB SE DOELWIT OM TE STREWE NA VRYHEID EN SELFBESKIKKING. ELKE BESKAWING , GROOT OF KLEIN DRA IN HOMSELF ‘N EMOSIE OOR GROND. ‘N EIE GROND GEBIED ; ‘N EIE VOLKSREPUBLIEK ! ‘N VOLK MOET GROND VAN SY EIE HÊ .

DIE VRAAG KAN GEVRA WORD : WAAR BEVIND ONS ONS VANDAG ?

DAT HIERDIE LAND ONDER DIE KOMMUNISTIESE ANC REGERING FINANSIEEL , MOREEL EN STAATKUNDIG BANKROT IS, MOET VIR ALMAL WAT NOG IN DIE REËNBOOG NASIE GLO ‘N GROOT ONTNUGTERING WEES.

DIE TOEKOMS VOORSPEL DIE PAD VAN GROEIENDE CHAOS OP ALLE TERREINE. DIE REWOLUSIE IS REEDS AAN DIE GANG. DAT DIE BESTEL IN MEKAAR SAL STORT, IS EEN VAN DIE SEKERHEDE VAN DIE TOEKOMS. ONS HET HIER TE DOEN MET ‘N ANC RAMPOKKER REGERING. SUID AFRIKA STUUR ONVERMYDELIK OP ‘N BURGEROORLOG AF – EN DAARVOOR MOET ONS PARAAT WEES, MAAR EK WIL DIT TOG BEKLEMTOON, SONDER DAT EK ENIGE VREES SIGOSE BY U WIL TUIS BRING, DAT U ‘N TEIKEN IN HIERDIE AANSLAG GAAN WEES.

ONS IS NIE NET UITGELEWER AAN DIE REGERING VAN DIE DAG NIE; GAAN KYK WAT IS DIE UITLATINGS EN DIE POLITIEKE FILOSOFIE VAN DIE EKONOMIESE VRYHEIDS VEGTERS (EFF) VAN JULIUS MALEMA WAT IN DIE OPENBAAR DIT ONOMWONDE STEL DAT HULLE MET   “ DIE REWOLUSIE MOET HANDEL AS ‘N DOOD MAAK MASJIEN GEMOTIVEER DEUR SUIWER HAAT “ EN DAT “ DIE WITTEBROODSDAE IS VERBY VIR DIE BLANKES IN SUID AFRIKA “

HIERDIE IS NIKS ANDERS AS POPULISTIESE UITSPRAKE NIE , MAAR MOET DIT NIE TE LIGTELIK OPNEEM AS SOGENAAMD NIKSSEGGEND NIE.

DIE DA AS POLITIEKE PARTY IS BESIG OM ‘N SO TE Sê 100% SWART PARTY WORD. HELEN ZILLE HET REEDS IN DIE 1980 AAN DIE BLACK SASH BEHOORT EN MEEGEWERK TOT DIE ONDERMYNING EN VAL VAN DIE VOORMALIGE NASIONALE PARTY REGERING. DIE VF+ WAT SY ONTSTAAN UIT DIE VOLKSFRONT VAN VOOR 1994 EN DIE KONSERWATIEWE PARTY ( KP ) HET, IS NOU IN KOALISIE MET 6 SWART POLITIEKE PARTYE ONDER ANDERE COPE, ACDP EN DIES MEER VERSTRENGEL. BINNE PARLEMENTÊR IS DAAR GEEN POLITIEKE OPLOSSING VIR DIE BOERVOLK NIE. DIT VERBAAS MY TOG DAT DAAR NOG STEEDS DROG GEDAGTES DIE RONDTE DOEN OM BINNE DIE HUIDIGE PARLEMENTÊRE SISTEEM OPLOSSINGS TE VIND, EN DEELNAME BEPLEIT WORD AS ‘N MOONTLIKE POLITIEKE OPLOSSING VIR DIE BOERVOLK SE DILEMMA IN DIE LAND . HOE BELAGLIK EN KORTSIGTIG WIL U NOG WEES ? MY GEAGTE VRIENDE EN U AG USELF AS ‘N LEIER.

IN 2013 IS 210 BLANKES SONDER UITSONDERING DEUR ANDERSKLEURIGES, BY VERRE HOOFSAAKLIK SWARTES VERMOOR. HIERVAN WAS 156 MANS EN 54 VROUENS TERWYL 97 BEJAARDES OUER AS 60 WAS.

ONS IS BESIG OM ONS EIE VYANDE TE FINANSIER. DIE WÊRELD MOSLEMRAAD SE INKOMSTE IN DIE JAAR 2012 HET 35 MILJARD DOLLAR BEDRAE. HIERDIE INKOMSTE IS VERDIEN UIT TANTIEME WAT VERDIEN IS DEUR ‘N KUNSMATIGE MARK TE SKEP VIR PRODUKTE. SUID-AFRIKA IS DIE 5DE GROOTSTE BYDRAER TOT DIE MOSLEMRAAD SE GELDKOFFERS EN DIT MAAR MET ‘N MOSLEM BEVOLKING VAN ONGEVEER ‘N HALF MILJOEN LEDE IN DIE LAND. ALLES ONDER DIE TEKEN VAN DIE HALAAL WAT GEOFFER IS AAN ALLAH.

WAAR LÊ DIE OPLOSSING DAN ?

DIE WITMAN EN BY NAME DIE LEDE VAN DIE BOERVOLK MOET VERANTWOORDELIKHEID AANVAAR EN BETROKKE RAAK BY U TOEKOMS BEPALING. U KAN DIT NIE MEER GELATE AANVAAR EN DIE VERANTWOORDELIKHEID AAN IEMAND ANDERS OORLAAT NIE . DIE ONBETROKKENHEID VAN DIE BOERVOLK GAAN MEEWERK AAN ONS ONDERGANG EN DAN GAAN DIT TE LAAT WEES. ONS MOET VERANTWOORDELIKHEID AANVAAR VIR ONS EIE VEILIGHEID. OM U VEILIGHEID TE KAN HANDHAAF SAL U UITERS PARAAT MOET WEES OM SODOENDE WEERSTAND TE KAN BIED TEEN DIE AANSLAE VAN MISDADIGERS, WAT SAL BETEKEN DAT DAAR ‘N BAIE FYN LYN VAN ONDERSKEID SAL WEES TUSSEN WEERSTAND BIED EN U VEILIGHEID DEUR MIDDEL VAN U PARAATHEID.

WAAR BEGIN ONS?

IN DIE WOORDE VAN EMILY HOBHOUSE WIL EK VIR U AANHAAL:

“YESTERDAY IS GONE

TOMORROW HAS NOT YET COME

WE ONLY HAVE TODAY

LET US BEGIN “

ONS AS MENSE HET NIE BEHEER OOR TYD NIE. GISTER IS REEDS DEEL VAN DIE VERLEDE. WAT MÔRE BETREF BEHOORT DIT AAN DIE TOEKOMS EN WEET ONS NIE WAT DIT VIR ONS GAAN INHOU NIE. VANDAG IS DIE OOMBLIK. MET DIE KENNIS TOT ONS BESKIKKING EN DIT WAT ONS GELEER EN ERVAAR HET UIT DIE VERLEDE KAN ONS BESKIK OOR DIE HEDE EN DIE TOEKOMS. EK DOEN ‘N BEROEP OP U OM DADELIK TE BEGIN WERK AAN ONS HUIDIGE OMSTANDIGHEDE EN TE BEPLAN VIR DIE TOEKOMS. ONS IS VERANTWOORDELIK OM ONS ERFENIS IN ONS HANDE TE NEEM, TE BESTUUR EN TE BEWAAR VIR ONS NAGESLAG.

MY GEAGTE VRIENDE DIE SKRIF IS AAN DIE MUUR. LAAT ONS ERNS MAAK MET ONS PARAATHEID EN DAARMEE DIE NODIGE OPLEIDING ONDERGAAN. LAAT ONS VANDAG BEGIN.

LAAT ONS AS VOLK ‘N VOLKSWIL OPENBAAR EN STREWE NA NASIONALISME – DIE LIEFDE VIR ONS EIE. LAAT ONS VRYHEID EN SELFBESKIKKING NASTREEF. WERKLIKHEDE IS MEETBAAR, ONS ERVAAR DIT REEDS IN PRAKTYK. KOM ONS KWEEK WEER ‘N VOLKSTROTS TUSSEN ONS MENSE.

LAAT ONS IDEOLOGIE WEES DIE STREWE NA NASIONALISME GEBASEER OP DIE CHRISTELIKE WAARDESISTEEM.

ONS MOET ‘N PARADIGMASKUIF MAAK – DIE VOLK MOET WEET WIE HY IS EN SODOENDE SY DENKWYSE VERANDER. HOU OP OM ALTYD JAMMER TE WIL WEES OF SOGENAAMD POLITIES KORREK TE WIL OPTREE . WEES TROTS OP WIE JY IS EN WAAR JY VANDAAN KOM. MET ‘N BEHOORLIKE WAARDESISTEEM KAN ONS ONS IDEALE UITLEEF EN NASTREEF EN MET BEHOORLIK GEFUNDEERDE ARGUMENTE DIE WERKLIKHEIDS SKEPPING TOT STAND BRING. DIT HET TYD GEWORD DAT DIE BOERVOLK STANDPUNT IN NEEM. DIE TYD HET NOU AANGEBREEK OM JOU RUG STYF TE MAAK EN NIE MEER AS LID VAN DIE BOERVOLK VERNEDER EN VERTRAP TE WIL WORD NIE.

DIE TYD HET AANGEBREEK DAT DIE BOERVOLK NA SY KONSERWATIEWE BASIS TERUGKEER. HIERMEE BEDOEL EK VIR GEEN OOMBLIK DAT U VERKRAMP HOEF TE WEES NIE. DAARNA EN DAAR VANDAAN KAN DIE BOERVOLK DIE PAD VORENTOE BEPAAL.

‘N MENS, EN U BY NAME HIER TEENWOORDIG VANDAG, WORD NIE GEKEN AAN JOU PRESTASIES NIE. JY WORD GEMEET AAN JOU INTEGRITEIT EN JOU DEURSETTINGS VERMOË.

DOEN WAT JY KAN OM JOU REDDING TE BEWERKSTELLIG. DOEN WAT JOU HAND VIND OM TE DOEN MAAR MOET NOOIT, NOOIT MOED OP GEE NIE . VEG ALTYD TERUG.

AS ‘N VERENIGDE VOLK MOET ONS ONS ERFENIS EER. MET EENDRAGTIGHEID VAN DENKE MOET ONS ONS STRYD VOER AS ‘N VOLKSAAK IN ONS VRYHEID STREWE.

EK LOOF EN EER EUGENE NEY TERRE’BLANCHE VIR SY BYDRAE TOT DIE VRYHEID STRYD AS VOORMALIGE LEIER VAN DIE AWB, AS DIGTER EN AS VOLKSMAN BY UITSTEK EN UITNEMENDHEID.

AAN GOD ONS HEMELSE VADER AL DIE EER EN DIE HEERLIKHEID.

EK SLUIT AF MET DIE LEUSE VAN DIE AWB :

 

VIR GOD – VOLK – EN VADERLAND

 

EK DANK U

  

STEYN VON RÖNGE

 

25 OKTOBER 2013

KOMMENTAAR

MINISTER SE DWALING OOR SEB / EKONOMIESE OORLOG TEEN BLANKES

Dr. Rob Davies, Minister van Handel en Nywerheid, sê dat daar in Suid-Afrika geen enkele blanke is wat verarm het as gevolg van Swart Ekonomiese Bemagtiging (SEB) nie.

Hy beweer ook dat die beleid van die regime nie die bedoeling het om wittes te verarm nie, maar om ‘n verpligting te sit op ondernemings om te transformeer.

Op ‘n vraag of daar navorsing gedoen is oor die uitwerking van SEB, het hy gesê dat daar nog nie werklik navorsing gedoen is nie.

In reaksie hierop het verskeie meningsvormers daarop gewys dat die Minister dus sy eie mening gee, wat hoegenaamd nie die toets sal deurstaan met die werklikheid nie.

Mike Schüssler, ekonoom en woordvoerder van “Economists”, sê dis ‘n feit dat sowat 58% van ondernemings deur wit mense besit word, maar baie van hulle het kontrakte verloor as gevolg van SEB.

Maatskappye moet dikwels groot dele van hul ondernemings afstaan in SEB, om te kan meeding om kontrakte, het hy op navraag tekene gegee.

Hy sê as SEB absoluut geen witmens benadeel het nie, dan kan die stelsel mos maar afgeskaf word.

Schüssler wys daarop dat beskikbare data toon dat minder as 11% van ondernemings wat in 1994 in bedryf was, vandag nog steeds aan die gang is.

‘n Woordvoerder van Oranje Sake Instituut het by navraag skerp gereageer oor die Minister se uitlating.

“Die Minister is oningelig, onkundig, en maak hom skuldig aan leuenagtige uitlatings. As daar gekyk word hoeveel maatskappye ten gronde gegaan het as gevolg van SEB, dan is dit skrikwekkend om te hoor wat gesê is.

Baie blankes het hulle werk verloor omdat SEB afleggings tot gevolg gehad het. SEB beteken dat wittes hulle eiendom moet afstaan aan swartes. Wat is dit anders as verarming? Die Minister is beslis in ‘n dwaal”, het hy gesê.

Dit lyk asof die ANC het met die wysigings aan die Wet op Bree Swart Ekonomiese Bemagtiging (SEB) en gepaardgaande nuwe SEB-kodes die ekonomiese oorlog teen blankes, en veral wit mans, verskerp het. Die wysigings, wat skokgolwe deur die sakewêreld stuur, het pas van krag geword. Die kodes vereis nou o.m. dat ondernemings 40% bemagtig moet wees wat beteken dat baie bestaande ondernemings wat aan die vorige kodes se vereistes voldoen het, nou hul status verloor. Voorts word in sekere gevalle van nie-voldoening aan SEB-vereistes die situasie gekriminaliseer in die sin dat oortredings met tronkstraf strafbaar is. Voorts is die uitlatings van die uitvoerende hoof van die Swart Besigheidsraad Xolani Qubeka dat die ‘oorlog’ nie verby is nie en dat daar ook aandag gegee moet word aan die verandering van die regering se aankoop regulasies ten einde swart entrepreneurs te bevoordeel, neerkom op openlike ekonomiese oorlogsverklaring teen minderhede in die land, in besonder blankes.

 

 

24 OKTOBER 2013

KOMMENTAAR

ONMENSLIKE WREEDAARDIGHEID VAN MOORDE

Die wreedaardigheid van moorde die afgelope maand op blankes deur swartes, laat ’n mens sprakeloos maar nie reddeloos nie.

Oor die moord op Prof. Daan Wybenga (69) in sy huis op Clarens op 7 Oktober 2013 is berig: “ Hulle het kookwater oor hom gegooi, hom oor die kop geslaan, sy hande en voete vasgebind, ’n plastieksak oor sy kop getrek en dit met kleefband vasgemaak. Hulle het hom gemartel. Sy seun sê by sy lykskouing het hy sy pa slegs aan sy hande uitgeken.”

Dieselfde gewelddadige brutaliteit het die ander moorde in die land gekenmerk, bv. in die geval van die hoogbejaarde David en Ralie de Villiers van die Barkley-Oos distrik.

Daaroor ons kommentaar soos volg:

  • Wat is die persoonlikheidsprofiele van die moordenaars? Is daar ’n ras motief? Hoekom het hulle skynbaar onskuldige bejaardes so gruwelik en wreedaardig vermoor? Roof was duidelik nie die motief nie. Was daar persoonlike wraak betrokke, bv. Het Wybenga kinders gemolesteer, was hy in ’n liefdesdriehoek, ens.? Hierdie vrae moet gevra word om by die werklike motief uit te kom. Was dit ’n terroristiese moord deur swartes om vrees in blankes in te jaag? Is dit deel van ’n verborge doelbewuste moord strategie waarvan die ANC (Regering) deel is? Was die moordenaars plaaslike armoedige swartes wat die moord uit uitsiglose desperaatheid gepleeg het? Of was hulle inderwaarheid opgeleide terroriste? Of is dit bloot ’n satanistiese vergryp?
  • Ons weet nie, maar wat ons wel weet, is dat vrae soos hierdie gevra moet word sodat die persoonlikheidsprofiele van die moordenaars presies vasgestel kan word. Slegs sodoende sal sulke moorde effektief aangespreek kan word en hopelik voorkom kan word.
  • Tweedens, in die afwesigheid van enige openbare verklaring deur ’n regeringsleier oor hierdie barbaarse moorde op onskuldige burgers van die land, aanvaar ons die voorvalle met sy implikasies as ’n oorlogsverklaring deur sommige swartes in die ANC bewind teen blankes in Suid-Afrika.
  • Wat is die oplossing? Teen die koers waarteen soortgelyke voorvalle tans in Suid-Afrika plaasvind – minstens een per dag – is dit tyd dat die Blankes in die land, van diegene wat so voel en bona fide is, geleidelik en met inagneming van alle relevante feite beweeg in die rigting van die reg in eie hande neem. As die regering van die dag nie sy deel van die sosiale kontrak nakom nie, naamlik: om die verantwoordelikheid en belastinggelde te gebruik om die lewe en eiendom van sy burgers te beskerm nie, dan moet laasgenoemde sodanige stappe self neem.

Om jou Godgegewe lewe en die van jou afhanklikes te beskerm, is ’n hoër wet as blote gedienstigheid aan die “Regering”

Ons besef dit is ’n ernstige punt wat ons nou maak, maar dit is die Bybels-verantwoordbare gevolgtrekking.

Daar bly net een voldoende straf vir iemand wat die lewe van ’n ander mens doelbewus, wreedaardig en sonder provokasie neem en dit is om met jou eie lewe te boet. By ’n bedeling waarin dit toegepas kan word, moet met bekwame spoed uitgekom word.

Lede Teken In

Gaan Na Bo